Jump to content
Sign in to follow this  
SAMA Office

National AFD Event - Saturday 30th June - Llandudno, North Wales

Recommended Posts

SAMA Office    155

 

Dydd Sadwrn 30 Mehefin

Saturday 30 June

 

Rhaglen

 

Programme

 

Ar y Promenâd

 

On the Promenade

11:00

Gorymdaith yn Dechrau

11:00

Parade Starts

16:30

Beach Raid

16:30

Beach Raid

 

Arddangosiadau Awyr

 

Air Displays

12:00

Red Arrows

12:00

Red Arrows

12:25

Hediad Coffa Brwydr Prydain

12:25

Battle of Britain Memorial Flight

12:47

Typhoon

12:47

Typhoon

 

Yn yr Arena

 

In the Arena

13:00

Cŵn Gwaith Milwrol yr RAF

13:00

RAF Military Working Dogs

13:25

Arddangosfa Brwydr Di-arf RM

13:25

RM Unarmed Combat Display

13:45

Band Cadetiaid y Môr

13:45

Band of the Sea Cadets

14:00

RLC Silver Stars

14:00

RLC Silver Stars

14:15

RN Raiders

14:15

RN Raiders

14:35

Band Cadetiaid y Fyddin

14:35

Band of the Army Cadets

14:50

Dawns Gurkha Khukuri

14:50

Gurkha Khukuri Dance

15:05

Band y Cadetiaid Awyr

15:05

Band of the Air Cadets

15:25

Arddangosfa 4 Milwyr Para

15:25

4 Para Infantry Demo

15:40

Tîm Rali’r Lluoedd Arfog

15:40

Armed Forces Rally Team

15:55

Arddangosfa Brwydr Di-arf RM

15:55

RM Unarmed Combat Display

16:15

RAF Falcons

16:15

RAF Falcons

16:40

Cyngerdd Cerddorol

16:40

Music Concert

Gall yr Amseroedd a’r Gweithgareddau hyn newid

Activities and Timings may be subject to change

 

Cyrraedd Yno

Getting There

Mae’r diwrnod bron yma!

 

Gobeithio eich bod yn edrych ymlaen at Ddiwrnod y Lluoedd Arfog, ond rydym am roi rhybudd i chi!

 

Bydd y digwyddiad yn brysur – peidiwch â thanamcangyfrif y nifer o bobl a cheir ar y diwrnod.

 

Rydym yn disgwyl i oddeutu 100,000 o bobl deithio i’r digwyddiad.

 

Ond peidiwch â phoeni! Rydym yn cynnig gwasanaeth parcio a theithio a gwasanaeth parcio a cherdded. Bydd mwy o drafnidiaeth gyhoeddus hefyd, diolch i’n partner teithio Arriva. 

The day is nearly upon us!

 

We hope you’re excited for Armed Forces Day, but we wanted to give you a heads up!

 

The event will be busy - don’t underestimate the number of people and cars on the day.

 

We expect around 100,000 people to travel to the event.

 

But don’t worry! We’re offering both park and ride and park and walk services. Public transport will also be increased, thanks to our travel partner Arriva.

   

Trafnidiaeth Gyhoeddus

Public Transport

Mae bysus Arriva wedi bod yn rhan o grŵp rheoli traffig ac yn ogystal â bod yn bartner teithio parcio a theithio swyddogol i ni, maent wedi bod yn cynllunio ar gyfer mwy o deithwyr ar eu gwasanaeth arferol yn ardaloedd Llandudno a Chyffordd Llandudno.

Arriva buses have been part of a traffic management group and as well as being our official park and ride travel partner they have been planning for a higher volume of commuters on their usual service in the Llandudno and Llandudno Junction area.

   

Mae Trenau Arriva Cymru hefyd yn rhan o’r peth ac maent wedi trefnu cerbydau ychwanegol er mwyn bod yn hwb i wasanaethau i mewn ac allan o Landudno a Chyffordd Llandudno. 

Arriva Trains Wales are also in on the action and have arranged for additional carriages to boost services in and out of Llandudno and Llandudno Junction. 

   

Parcio a Theithio / Cerdded

Park and Ride / Walk

Bydd ein Partner Teithio, Bysus Arriva yn darparu'r gwasanaeth bws parcio a theithio o safleoedd bws parhaol a dros dro.

Our Travel Partner, Arriva Buses will provide the park and ride bus service from existing bus stops and temporary sites.

   

Bydd y bysus gwennol yn rhedeg rhwng 7am a 9.30pm ar system gylch i mewn ac allan o Landudno. Mae parcio am ddim, ond bydd bysus yn codi £1 y person bob ffordd (plant o dan 5 am ddim). Bydd stiwardiaid ym mhob maes parcio, ond byddwch yn parcio ar eich risg eich hun.

The shuttle buses will run from 7am until 9.30pm on a loop system in and out of Llandudno. Parking is free, but buses will charge £1 per person each way (under 5s free). All car parks will be stewarded, but parking is at your own risk.

   

Anogir ymwelwyr i ddilyn arwyddion i'w maes parcio agosaf gan y bydd yr arwyddion traffig yn cael eu diweddaru fel mae meysydd parcio yn llenwi. Bydd meysydd parcio hygyrch hefyd wedi eu harwyddo’n eglur. Bysus parcio a theithio fydd y ffordd gyflymaf i’r dref os ydych yn teithio mewn car ar y diwrnod.

Visitors are encouraged to follow directional signage to their nearest car park as the traffic signage will be updated as car parks fill. Accessible car parks will be clearly signed. Park and ride buses will be the fastest way into town if you’re travelling by car on the day.

   

Cau Ffyrdd:  bit.ly/DyLlAFfordd

Road Closures: bit.ly/AFDRoad

   

Rhagor o wybodaeth: bit.ly/DyLlALlan

More Info: bit.ly/AFDLlan

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×